Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

2016-03-20

VALIUS MICEVIČIUS: “PER ILGAI UŽSITĘSĖ PADĖTIES ANALIZAVIMAS. REIKIA REZULTATŲ”

2015.11.26_valius miceviius per ilgai usitese padeties analizavimas reikia rezultatu.jpgBai­gian­tis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­lai, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te per įvai­rias sri­tis jau bu­vo­me su­tau­pę apie 600 tūks­tan­čių eu­rų. Tik­rai ne­ma­žai pa­vy­ko su­tau­py­ti ir per švie­ti­mo įstai­gų veik­lą.
Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te iš tie­sų apie mies­to biu­dže­to lė­šų tau­py­mo ga­li­my­bes daug dis­ku­tuo­da­vo­me su pa­čių įstai­gų va­do­vais, jie teik­da­vo ata­skai­tas apie su­tau­py­tus pi­ni­gus. Bū­da­vo, kad kai ku­rios įstai­gos su­ge­bė­da­vo su­tau­py­ti net iki 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus. Vien at­si­sa­kius mie­gan­čių sar­gų švie­ti­mo įstai­go­se su­tau­py­ta 1 mi­li­jo­nas tuo­me­čių li­tų.
Kar­tais bū­da­vo keis­ta iš kai ku­rių įstai­gų va­do­vų iš­girs­ti, kaip jie trak­tuo­ja įstai­gų už­dirb­tas pa­ja­mas už su­teik­tas pa­slau­gas, va­di­na­mą­sias spe­cia­li­ą­sias lė­šas. At­seit čia jų pi­ni­gai ir juos ga­li­ma leis­ti kur no­ri. Bet­gi įstai­gos yra sa­vi­val­dy­bės, tad ir spe­cia­lio­sios lė­šos taip pat pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei.
Da­bar, kai bai­gian­tis me­tams švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­goms trūks­ta lė­šų, aki­vaiz­du, jog jų va­do­vai ra­do ni­šą dirb­ti se­nu mo­de­liu. Kiek trūks­ta pi­ni­gų, jų ski­ria­ma ne šių įstai­gų veik­los ko­ky­bei pa­ge­rin­ti, o pra­val­gy­mui. Pa­si­gen­du siū­lo­mų ga­li­my­bių tau­py­ti. Ar rei­kia kai ku­rių mo­kyk­lų di­rek­to­riams tu­rė­ti net po ke­tu­ris pa­va­duo­to­jus, gal ver­ta cen­tra­li­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­jas, kaip pa­nau­do­ti ne­nau­din­gus mo­kyk­lų plo­tus? To ne­svars­to­ma.
Aš ne­ma­tau mies­to tvar­ky­mo dar­bų tęs­ti­nu­mo. Gal ne­no­ri­ma pri­si­im­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos pra­dė­tų dar­bų.
Pa­vyz­džiui, pra­ras­tas dau­giau kaip 1 mi­li­jo­nas eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, su­tau­py­tos Pra­mo­ni­nia­me par­ke įren­giant elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą, nes ne­bu­vo to­kio po­rei­kio. Už tas lė­šas pla­nuo­ta nu­ties­ti per­spek­ty­vi­nę gat­vę Pra­mo­nės ra­jo­ne. Ta­čiau mies­to va­do­vai ne­su­ge­bė­jo de­ra­mai su­si­de­rė­ti su ran­go­vais, o da­bar lė­šų šiai gat­vei ti­ki­ma­si iš nau­jo eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lai­ko­tar­pio.
Nu­plau­kė 100 tūks­tan­čių eu­rų, gau­tų plau­kio­jan­čiai pra­mo­gų plat­for­mai Dai­li­dės eže­rė­ly­je įreng­ti. Lau­kia­ma in­ves­tuo­to­jų į šias pra­mo­gas, bet jų ga­li­ma ir ne­su­lauk­ti. O jiems at­si­ra­dus pra­mo­gos aly­tiš­kiams ga­li bū­ti ne­įper­ka­mos.
Per šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to be­veik ne­in­ves­ta­vo į mies­to gat­vių tvar­ky­mą, tik 217 tūks­tan­čių eu­rų pri­si­dė­jo kar­tu su gy­ven­to­jų ar ver­slo ski­ria­mo­mis lė­šo­mis įva­žoms į ben­dro nau­do­ji­mo ar pri­va­čias te­ri­to­ri­jas įreng­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms su­tvar­ky­ti. Įgy­ven­din­ti ne vi­si ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai, fi­nan­suo­ja­mi ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis, o tvar­ky­ti­nų gat­vių są­ra­šas, pa­reng­tas at­li­kus trans­por­to sek­to­riaus stu­di­ją, be­veik ne­ju­da.
Ga­li bū­ti, kad šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė baigs su ne­ma­žu mi­nu­su vie­ti­nia­me biu­dže­te. Rei­kės dar pri­si­dė­ti prie bai­gia­mų eu­ro­pi­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo, pa­vyz­džiui, Nau­jo­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo.
Gal taip ir ne­tu­rė­čiau kal­bė­ti, nes pri­klau­sau ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, bet esu re­a­lis­tas. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je per il­gai už­si­tę­sė pa­dė­ties ana­li­za­vi­mas. Rei­kia re­zul­ta­tų. Į šios ka­den­ci­jos mie­to ta­ry­bą iš­rink­ta ne­ma­žai ver­sli­nin­kų, ir mes vi­si jau no­ri­me kon­kre­čių jos veik­los re­zul­ta­tų.
Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, kai, tie­sio­giai iš­rin­kus me­rus ir veik­lą pra­dė­jus nau­joms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, dar­bas pra­si­dė­jo nuo sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių įstai­gų veik­los per­žiū­ros.
Pas mus iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kai ku­rie dar­buo­to­jai iš­ei­na ša­lių su­si­ta­ri­mu, ne­aiš­ku, kiek jų ir kas dar iš­eis. Dar­buo­to­jai ne­ži­nio­je, kaip jie ga­li ge­rai dirb­ti? Ne­ma­ža da­lis sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų taip pat ne­ži­nio­je. To­kia pa­dė­tis ne­ga­li il­gai tęs­tis, jau dau­giau kaip sep­ty­ni mė­ne­siai dir­ba šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba, o ne­aiš­ku­mų tarp sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų tik dau­gė­ja. Ne­aiš­ku, ar ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra iš­liks to­kia pa­ti, ar bus kei­čia­ma.
Dėl val­dy­mo pa­tei­kia­mi pa­vyz­džiai iš Kau­no mies­to ar Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bių, bet gal žiū­rė­ki­me, kaip pas mus ką nors iš­skir­ti­nio su­kur­ti. At­vi­rai pa­sa­kius, ma­niau, kad dau­gu­mą ta­ry­bo­je iš­ko­vo­ję „Aly­taus pi­lie­čiai“ tu­ri min­čių dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų veik­los per­tvar­ky­mo, bet kol kas jų ne­ma­ty­ti.
„Už Aly­tų“ at­sto­vai esa­me du ta­ry­bos na­riai, pa­si­ra­šę dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet jei il­giau ne­ma­ty­si­me kon­kre­čių veik­los re­zul­ta­tų, abe­jo­ja­me, kiek dar jo­je bū­si­me.
Kiek ga­li­ma kal­bė­ti apie įsi­vaiz­duo­ja­mus in­ves­tuo­to­jus, jiems su­da­ro­mas ge­ras są­ly­gas in­ves­tuo­ti, jei vie­ti­niai ver­sli­nin­kai ne­ži­no, ko iš jų ti­ki­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, koks re­zul­ta­tas juos ten­kin­tų? Dėl da­bar­ti­nės mies­to val­džios vie­šai de­monst­ruo­ja­mo pa­lan­ku­mo ne­vie­ti­niams ver­sli­nin­kams šie ne­no­ri ri­zi­kuo­ti ir in­ves­tuo­ti į sa­vo ver­slą, ku­rio pa­slau­go­mis nau­do­ja­si tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.
Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je dar dis­ku­ta­vo­me apie kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, pa­vyz­džiui, svei­ka­tos prie­žiū­ros, re­or­ga­ni­za­vi­mą ma­ži­nant va­do­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čių, da­bar ne­kal­ba­ma apie jo­kią per­tvar­ką. Aš tik­rai ne­gal­vo­ju, kad rei­kia vi­sas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį, bet esu įsi­ti­ki­nęs, jog ši sis­te­ma ne­nu­ken­tė­tų, jei prie po­li­kli­ni­kos bū­tų pri­jung­tas Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras.
Rei­kė­tų gal­vo­ti ir apie kai ku­rių kul­tū­ros įstai­gų su­jun­gi­mą, pa­vyz­džiui, Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro su te­at­ru.
Aly­tu­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, rei­kia su­si­tai­ky­ti su tuo, kad bū­ti­nos kar­di­na­lios per­tvar­kos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei kuo to­liau, tuo sun­kiau bus iš­si­vers­ti.
Aš rinkėjams nerealių pažadų nedalijau. Žadėjau sąžiningai atstovauti jų interesams, tą ir darau, dirbu ir noriu dirbti dėl Alytaus ir jo gyventojų. Negaliu susitaikyti su stovėjimu vietoje.
Informacijos šaltinis: “Alytaus naujienos” 2015 metų lapkričio 26 dienos straipsnis.

uzalytu - 00:35 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

Pridėti komentarą

Fill out the form below to add your own comments