Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

2018-03-02

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS “UŽ ALYTŲ” NARIUS KVIEČIAME Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

2018-03-03 Visuotinis susirinkimas.png
Gerb. Už Alytų nariai,
Kovo 3 d. 11 val. kviečiame į visuotinį narių susirinkimą pas “Bočius”, AMBC (Jaunimo g. 3, Alytus).
Atkreipkite dėmesį - pasikeitė susirinkimo vieta!
Preliminari susirinkimo darebotvarkė Jums išsiųsta el. paštu

uzalytu - 11:24 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje, Uz Alytu nariu veikla | Pridėti komentarą

2017-04-28

KLAUSIMAI AUDITUI DĖL ARATC VEIKLOS VERTINIMO

Šiandien Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos audito darbo grupei parengėme ir perdavėme klausimus auditui dėl ARATC veiklos vertinimo:

rastas1.pngSusipažinkite su visu rašto tekstu:
Komunalinių mišrių atliekų rūšiavimo įranga, jos kaina bei našumas tonos į metus (t/metus)
• apdorotas atliekų kiekis, t/metus
• išskirta degių atliekų, t/metus
• gauta sertifikuoto KAK, t/metus
• gauta pajamų iš degiosios frakcijos ar jos produktų,  €/m

Rūšiavimo įrangoje atskirtu biologiškai skaidžių atliekų (BSA) perdirbimo įrangos kaina €, našumas t/metus
• išskirtu  BSA kiekis, t/metus
• apdorotas BSA kiekis biodujų gamyboje, t/metus
• gauta biodujų, m3/metus
• gauta elektros energijos (kwh/metus), gauta šilumos energijos (kwh/metus), gautas ekonominis efektas (€/metus)
• biodujų gavyba iš sąvartyno kūno (m3/metus), biodujų panaudojimas bei ekonominis efektas (€/metus)

Likutinio biodujų gamybos substratas, m3/metus
• gauta komposto, m3/metus
• gauta stabilato, m3/metus
• realizuota produkto (komposto), m3/metus arba t/metus; gauta pajamų iš komposto realizacijos, €/metus
Žaliųjų atliekų perdirbimo įrangos kaina, €;  našumas, t/metus
• gauta komposto, t/metus
• realizuota komposto, t/metus; gauta pajamų, €/metus

Specifinė technikos įranga disponuojama ARATC
Smulkinimo įranga:
• padangų smulkinimo įrangos įsigijimo kaina, jos panaudojimas, gautos produkto realizavimo pajamos, €/metus arba ekonominis efektas, €/metus
• medienos smulkinimo įrangos įsigijimo kaina, jos panaudojimas, gautos produkto realizavimo pajamos, €/metus arba ekonominis efektas, €/metus
• atliekų smulkinimo įrangos įsigijimo kaina, jos panaudojimas, gautos produkto realizavimo pajamos, €/metus arba ekonominis efektas, €/metus
• kitos esamos technikos (pagal inventorizacijos dokumentus) įsigijimo kaina, jos panaudojimas, gautos produkto realizavimo pajamos, €/metus arba ekonominis efektas, €/metus

Išmetimų į aplinkos orą valymo įranga (pvz., skruberiai), kaina išlakų
• smulkinimo įrangos įsigijimo kaina, jos panaudojimas, gautos produkto realizavimo pajamos, €/metus arba ekonominis efektas, €/metus
• išvalymo kiekiai (m3/val., m3/mėn., m3/metus), išvalymo efektyvumas (%), gaunamų produktų kiekis, jų tvarkymas (panaudojimas), gautų produktų realizavimo pajamos (€/mėn.,  €/metus) arba ekonominis efektas, €/metus

Gamybinių (technologinių) nuotekų susidarymas, m3/metus
• sąvartyno filtratai, m3/metus
• biodujų perkoliatai ar kondensatai, m3/metus
• kompostavimo kondensatai, m3/metus
• oro valymo sistemos nuotekos ar kondensatai, m3/metus

Nuotekų valymo kaštai, €/m3; €/metus

Išrūšiuotų maisto atliekų apdorojimas, t/metus
• iš komunalinio srauto, t/metus, gauta pajamų už atliekų priėmimą, €/metus
• iš juridinių asmenų, t/metus, gauta pajamų už atliekų priėmimą, €/metus
• pagaminamų produktų kiekis, t/metus
• gautų produktų realizavimo pajamos, €/metus

Pastabos
Vertinat organizacijos darbą reikėtų žinoti kokia įrangą disponuoja organizacija:
• kokia jos kaina
• našumas
• panaudojimas, t/metus; panaudojimas %
• įranga nuomojama  ar ne
• gautas produktas, t/metus, gautos pajamos  €/metus
Kalbant apie gautą produktą, jo panaudojimas:
• nuvežant į sąvartyną
• realizuojant
Priimtų iš kitų regionų atliekų perdirbimas, gautas pelnas (ne pajamos). Kam nusižengti jei nėra pelno?
rastas2.pngDanijos valdžia tikisi artimiausiu metu pakeisti automobilių naftos kurą į biodegalus.
Suomijos valdžia įsipareigojusi skatinti naudoti biodegalus vietoj dabartinio kuro.
Vokietija 2012 metais biodujas naudojo elektros gamybai (26,7TWh), šilumos gamybai (14TWh) ir biodegalams.
Pietų Korėja 54 % biodujas panaudoja šilumos gamybai (960 GWh), tačiau šis rodiklis kasmet mažėja, nes
pradėjo pardavinėti, 27 % biodujų naudoja elektros gamybai (479GWH), o biodegalams sunaudoja tik 0,7 %.
Švedijoje net 50 % biodujų panaudojama biodegalams ir šis rodiklis kasmet didėja. Švedijoje biodegalai naudojami autotransportui, kurių 1800 yra autobusai ir 600 sunkiosios mašinos.
Jungtinė Karalystė pagrinde biodujas naudoja elektros gamybai.
Švedijoje ir Kinijoje biodujos naudojamos geležinkelio transportui.
Kaip municipalitetai atpigina transportą panaudojant nuotekų valymo dumblus, sąvartynus t.y. kas priklauso municipalinei priklausomybei.
Ar Alytuje tai panašūs skaičiai?
rastas3.pngPasvarstyti, kokią įtaką nors regiono energetikai turi sąvartynai? Nuotekų dumblai? Biodujų ir bioatliekų įrenginiai ARATC?

Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sigitas Leonavičius
frakcijos „Už Alytų“ seniūno pavaduotojas

uzalytu - 19:46 @ Uz Alytu frakcija, Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

2017-01-19

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI SUTAUPĖ 20 TŪKSTANČIŲ EURŲ

2017.01.18-Alytaus miesto taryba sutaupe 20 tukst. euru.jpgAlytaus politikai 2016 metais išleido mažiau nei 2015 metais ir sutaupė beveik 20 tūkst. eurų miesto biudžeto lėšų. Pasibaigus antriems naujos kadencijos Alytaus miesto tarybos darbo metams paaiškėjo, kad iš miesto biudžeto panaudota tarybos narių darbo užmokesčiui ir išmokoms – kiek daugiau nei 84 tūkst. eurų. 2016 metų biudžete tarybai buvo numatyta 104 tūkst. eurų, iš kurių politikams yra mokamos išmokos kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, taip pat - apmokama už laiką, atliekant tarybos nario pareigas tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžių, darbo grupių ir frakcijų vadovų sueigos pasitarimuose.
Iš 27 tarybos narių išmokų ir darbo užmokesčio visiškai atsisakę du tarybos nariai, frakcijos „Už Alytų“ atstovai Sigitas Leonavičius ir Tomas Pačėsas. Kitiems politikams kas mėnesį yra mokama nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų eurų.

Informacijos šaltinis: alytusplius.lt

uzalytu - 15:49 @ Uz Alytu frakcija, Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

2016-09-08

Į FRAKCIJĄ „UŽ ALYTŲ” SUSIBŪRĘ TARYBOS NARIAI SIEKIA REABILITUOTI PAČIĄ PILIETINIO JUDĖJIMO IDĖJĄ

sigitas_leonavicius_ir_valius_micevicius_alytaus_naujienos.jpgKa­len­do­ri­nio ru­dens iš­va­ka­rė­se mies­to ta­ry­bo­je pa­si­skel­bė nau­ja frak­ci­ja „Už Aly­tų“. Jos se­niū­nu ta­po Va­lius Mi­ce­vi­čius, na­riais – Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Ro­ber­tas Šar­knic­kas ir To­mas Pa­čė­sas. Po jos vė­lia­va su­si­bū­rė du po­li­ti­kai, rin­ki­mus lai­mė­ję su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis ar vi­suo­me­ni­nė­mis jė­go­mis. (S. Le­o­na­vi­čius į ta­ry­bą pa­te­ko su „Aly­taus pi­lie­čiais“, iš šios frak­ci­jos pa­va­sa­rį bu­vo pa­ša­lin­tas, o R. Šar­knic­kas į ta­ry­bą iš­rink­tas kaip Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas, ta­čiau iš šios par­ti­jos ir jos frak­ci­jos ta­ry­bo­je pa­si­trau­kė me­tų pra­džio­je.)
Frak­ci­ja pa­si­va­di­no vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ var­du, su šiuo ju­dė­ji­mu į ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ti T. Pa­čė­sas ir V.Mi­ce­vi­čius. Apie tai, ko­dėl frak­ci­ja įkur­ta bū­tent da­bar ir kas su­vie­ni­jo ke­tu­ris po­li­ti­kus, pa­sa­ko­jo į “Alytaus naujienų” re­dak­ci­ją už­su­kę jos se­niū­nas Va­lius MI­CE­VI­ČIUS ir na­rys Si­gi­tas LE­O­NA­VI­ČIUS.

– Ger­bia­mas Si­gi­tai, pra­dė­ki­me nuo Jū­sų. Rin­kė­jai ga­lė­tų pa­klaus­ti: ko­dėl ieš­ko­te nau­jo ben­dra­minčių būrio, ar tai nėra skubotas sprendimas?

– Tik­rai ne, tai bu­vo ap­gal­vo­tas žings­nis, va­sa­rą už­te­ko lai­ko pa­mąs­ty­ti apie jį. Ži­no­ma, ga­lė­jau bū­ti pats sau šei­mi­nin­kas ir iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos lik­ti ne­pri­klau­so­mu ta­ry­bos na­riu, bet dirb­ti ir pa­siek­ti tiks­lą ga­li­ma tik ko­man­do­je. Esa­me trys ver­slo žmo­nės, ket­vir­tas – at­si­da­vęs po­li­ti­kai, tu­rin­tis am­bi­ci­jų ei­ti į Sei­mą. Nė vie­nas iš mū­sų ne­tu­ri­me jo­kių pri­vačių interesų, tik viešojo intereso gynimą. Du iš keturių, aš ir Tomas, nuo pat kadencijos pradžios atsisakėme atlygio už tarybos nario darbą. Tai kažką rodo.

– Ko­dėl frak­ci­ja su­si­bū­rė vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pa­grin­du?

S. Le­o­na­vi­čius: Nes tai yra ne po­li­ti­nė par­ti­ja, o ju­dė­ji­mas, ku­ris to­kiu pa­va­di­ni­mu jau gy­va­vo (at­vi­rai kal­bant, pa­bu­vęs „Aly­taus pi­lie­čių“ šei­mų kla­ne pra­dė­jau ge­riau gal­vo­ti ir apie par­ti­jas). Va­sa­rą te­ko da­ly­vau­ti ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ na­rių są­skry­dy­je. Ja­me su­ti­kau žmo­nių, su ku­riais ra­do­me ben­drą kal­bą, mums svar­bių ir ben­drų idė­jų. Tai di­de­lis skir­tu­mas, pa­ly­gin­ti su ta ter­pe, ku­rio­je iki tol bu­vau. Ga­liu kon­sta­tuo­ti, kad per me­tus po­li­ti­ko­je su­ga­di­nau sau ner­vų dau­giau nei per de­šimt­me­čius ver­sle, nes jau­čiau vi­di­nį dis­kom­for­tą dėl to, kas vyks­ta ir ko ne­ga­liu pa­keis­ti. Gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są daug sun­kiau nei gru­pi­nį ar pri­va­tų ir tai aki­vaiz­du. Ju­dė­ji­mas „Už Aly­tų“ vie­ni­ja žmo­nes, ku­rie gy­ve­na to­mis pa­čio­mis idė­jo­mis, kaip ir „Aly­taus pi­lie­čiai“, kaip ir Aly­taus pi­lie­ti­nis ju­dė­ji­mas. Ti­kė­jau­si, kad „Aly­taus pi­lie­čių“ idė­jos pri­trauks vis dau­giau žmo­nių, ti­kė­jau­si, kad jų gre­tos augs. Šian­dien pa­si­do­mė­jau sta­tis­ti­ka ir ma­tau, kad ju­dė­ji­mas trau­kia­si, o ja­me ta­po ne­be­rei­ka­lin­gi to­kie mo­ra­li­niai au­to­ri­te­tai kaip Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas, be­je, vie­nas šios idė­jos au­to­rių.
Yra di­de­lis no­ras re­a­bi­li­tuo­ti ne tik aly­tiš­kių, bet ir vi­sos Lie­tu­vos aky­se „pi­lie­ti­nio ju­dė­ji­mo“ są­vo­ką. Vie­nas ne­pa­vy­kęs va­rian­tas – tai dar ne prie­žas­tis pa­lai­do­ti pa­čią idė­ją. Pa­ga­liau ir „Aly­taus pi­lie­čių“ gre­to­se yra daug gerb­ti­nų žmo­nių.

– Kas vie­ni­ja frak­ci­jos „Už Aly­tų“ na­rius? – klau­sia­me frak­ci­jos se­niū­no V.Mi­ce­vi­čiaus.

V. Mi­ce­vi­čius: Tas pats Aly­tus, idė­ja už Aly­tų, dar­bas mies­to la­bui, mes čia gy­ve­na­me, mums rū­pi aly­tiš­kių pro­ble­mos, nes jos yra ir mū­sų. No­ri­me pa­ro­dy­ti, kaip ga­li­ma dirb­ti mies­tui ne iš jo imant, bet duo­dant. „Už Aly­tų“ taip pat ir vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas, tai­gi es­mi­nės ta­ko­skyros su „Aly­taus pi­lie­čiais“ nė­ra, bet yra tru­pu­tį ki­to­kios ver­ty­bės. Mes ne­tu­ri­me švo­ge­riz­mo, mums ne­rei­kia suk­ti gal­vos, kaip de­ry­bo­se iš­si­ko­vo­ti dar­bo vie­tą ko­le­gai, gi­mi­nei ar drau­gui, to­dėl drą­siai sa­ko­me, kad mū­sų frak­ci­ja at­ėjo su­stip­rin­ti po­zi­ci­jų pa­čio­je ta­ry­bo­je. Bu­vo lyg ir šioks toks są­my­šis, kai pa­skel­bė­me tai, nes iki tol dir­bo­me po vie­ną. Kaip to­je se­no­je pa­sa­ko­je ta­po­me šluot­ra­žiu, ku­rį per­lauž­ti bus sun­kiau, nes tai jau yra jė­ga. Tu­ri­me vil­čių, kad da­bar, kai ati­da­rė­me du­ris, prie mū­sų jung­sis ben­dra­min­čiai. Jų tik­rai ne­skirs­ty­si­me pa­gal par­ti­nę pri­klau­so­my­bę, jei vie­ni­ja ben­dras tiks­las, ku­ris įvar­dy­tas ir frak­ci­jos pa­va­di­ni­me – už Aly­tų. Mes, ke­tu­ri frak­ci­jos na­riai, jo­kių ki­tų in­te­re­sų ne­tu­ri­me, tik vie­šą­jį – dirb­ti už Aly­tų, ir tai yra ce­men­tas, ku­ris mus su­vie­ni­jo.

– Vi­si ke­tu­ri at­sto­vau­ja­te la­bai skir­tin­goms sri­tims. Kaip ma­no­te, ar tai Jū­sų pri­va­lu­mas? Ne­ky­la grės­mė iš­si­bars­ty­ti po skir­tin­gų kie­mų pro­ble­mas?

S. Le­o­na­vi­čius: Ma­nau, kad tai pri­va­lu­mas. Vos prieš sa­vai­tę svei­ki­no­me aly­tiš­kius, da­ly­va­vu­sius Rio olim­pia­do­je, ta­čiau Aly­tus tu­ri dar vie­ną olim­pie­tį, krep­ši­nio bron­zos me­da­li­nin­ką ir po­li­ti­ką To­mą Pa­čė­są, ku­ris pa­mirš­tas ta pras­me, kad da­bar­ti­nė val­džia ne­pa­si­nau­do­ja jo pa­tir­ti­mi ir ži­nio­mis. Tu­rė­da­mi mies­te to­kio ly­gio spor­to pro­fe­sio­na­lą va­do­vai per pus­an­trų me­tų taip ir ne­su­ge­bė­jo pa­si­kvies­ti jo ir pa­klaus­ti: „To­mai, gal tu­ri idė­jų, siū­ly­mų, kaip mies­te­lė­nus su­do­min­ti spor­tu?“ Kar­tu su To­mu dir­bo­me mies­to me­ro su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je, iš­ana­li­za­vo­me si­tu­a­ci­ją, pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mų, ką keis­ti mies­to spor­ti­nia­me gy­ve­ni­me, bet jie bu­vo ne tik ne­iš­girs­ti, bet ir už­blo­kuo­ti. Jei tuo me­tu bū­tų bu­vu­si ši mū­sų frak­ci­ja, ji bū­tų ga­lė­ju­si apie tai gar­siai kal­bė­ti, o da­bar vis­kas tie­siog su­sto­jo. Tai tik vie­nas pa­vyz­dys. Ne­iš­nau­do­tų ga­li­my­bių la­bai daug. Val­dan­tie­ji ver­da sa­vo­se sul­ty­se ir kom­pe­ten­ci­ja ne­bliz­ga, vir­šų ima as­me­ni­nės am­bi­ci­jos ir šei­mi­nė ran­ga.
Aš pats daug dė­me­sio sky­riau švie­ti­mui. Esu ne di­le­tan­tas šio­je sri­ty­je, nes dir­bau ši­to­je sis­te­mo­je. Šian­dien ir­gi dir­bu jo­je vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais – esu Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas jau an­tra ka­den­ci­ja. Ban­džiau siū­ly­ti, ką rei­kia keis­ti Aly­taus švie­ti­mo sis­te­mo­je. Šian­dien apie tai jau kal­ba Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įvai­rių par­ti­jų po­li­ti­kai, Pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja. Iš pra­džių bu­vau puo­la­mas, kad ki­šuo­si ten, kur ne­iš­ma­nau, po to lyg ir pri­pa­žįs­ta­ma, kad ko­rup­ci­ja yra (to pa­neig­ti Jau­ni­mo cen­tro at­ve­ju bu­vo ne­įma­no­ma), o ga­lų ga­le Aly­taus švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas pa­reiš­kė, kad sis­te­ma at­si­dū­ru­si ant ban­kro­to slenks­čio. Kar­tais bū­ti­na pa­da­ry­ti ma­žy­tę ope­ra­ci­ją, kad iš­gy­ven­tų vi­sas or­ga­niz­mas, bet šiuo at­ve­ju me­tai nu­ė­jo vi­siš­kai vel­tui, nors val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­lė­jo pri­im­ti spren­di­mus ir pra­dė­ti švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­ką. Švie­ti­mo sis­te­mo­je pri­ori­te­tas tu­rė­tų bū­ti ug­dy­mo pro­ce­sas, pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas, ug­dy­mo prie­mo­nių įsi­gi­ji­mas, ei­li­nių mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mas.
Kaip ži­no­te, Ro­ber­tas Šar­knic­kas ak­ty­viai dir­ba so­cia­li­nė­je sri­ty­je, ku­ri ypač jaut­ri vi­siems Aly­taus gy­ven­to­jams, tai­gi in­for­ma­ci­ją mes tik­rai val­do­me. Va­lius Mi­ce­vi­čius – ga­my­bi­nin­kas, pui­kiai iš­ma­no mies­to in­fra­struk­tū­ros pro­ble­mas, dir­ba jau ant­ro­je ka­den­ci­jo­je.

– Kaip ma­no­te, ar šian­die­nos si­tu­a­ci­jo­je ke­tu­rių žmo­nių frak­ci­ja ta­ry­bo­je ga­li bū­ti re­a­li jė­ga?

V. Mi­ce­vi­čius: Tai net­gi di­de­lė jė­ga, nes mes tu­ri­me sa­vo po­zi­ci­ją ir esa­me nu­si­tei­kę ją vie­šin­ti, teik­ti siū­ly­mus, o už frak­ci­jos sto­vi vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ na­riai, ku­rie yra mies­to ben­druo­me­nė ir taip pat ga­li pa­dė­ti gi­lin­tis į pro­ble­mas, teik­ti siū­ly­mus, kaip jas grei­čiau iš­spręs­ti.
Mes iš­sa­ky­si­me sa­vo po­zi­ci­ją ir spor­to, ir ener­ge­ti­kos, vie­šų­jų pir­ki­mų ir pi­ni­gų sky­ri­mui iš mies­to biu­dže­to, švie­ti­mo, svei­ka­tos ir so­cia­li­niais, ko­mu­na­li­niais, at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos, bu­tų ūkio ir nau­jų val­dy­bų da­ri­nių kū­ri­mo ge­riau­siai vei­kian­čio­je mies­to įmo­nė­je „Dzū­ki­jos van­de­nys“ klau­si­mais. Akis ba­do mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­kom­pe­ten­ci­ja ar­ba ne­no­ras dirb­ti mies­to žmo­nių ge­ro­vei ir daž­nai do­mi­nuo­jan­tys gru­pi­niai in­te­re­sai. Ti­ki­me, kad kar­tu su mies­te­lė­nais pa­vyks tai įveik­ti ir dirb­ti už Aly­tų, už mies­to ny­ki­mo su­stab­dy­mą, už jo at­si­ga­vi­mą.

Kalbėjosi Saulė Pinkevičienė
Informacijos šaltinis: alytausnaujienos.lt

uzalytu - 08:35 @ Uz Alytu frakcija, Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

2016-08-29

“UŽ ALYTŲ” - NAUJA FRAKCIJA ALYTAUS MIESTO TARYBOJE

2016.08.25_frakcija_uz_alytu.jpgNuo bendraminčių, su kuriais kartu ėjo į savivaldos rinkimus, atskilę Alytaus politikai vienijasi. Iš „Alytaus piliečių“ frakcijos pavasarį pašalintas Sigitas Leonavičius ir iš konservatorių gretų žiemą pasitraukęs Robertas Šarknickas kartu su dar dviem tarybos nariais 2016 metų rugpjūčio 25 dienos Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu paskelbė susivieniję į naują frakciją.
Ji vadinsis visuomeninio judėjimo „Už Alytų“ vardu. Frakcijai vadovaus šio judėjimo atstovas Valius Micevičius, kuris bus frakcijos seniūnu, jai taip pat priklausys Tomas Pačėsas.
Pasibaigus 2015 metų savivaldos rinkimams ir paaiškėjus naujos sudėties miesto tarybai, S. Leonavičius bene metus dirbo su „Alytaus piliečių“ frakcijos nariais. Su šiuo judėjimu jis ir atėjo į tarybą. Tačiau šių metų gegužės mėnesį „Alytaus piliečių” frakcija nusprendė iš savo gretų pašalinti minėtą tarybos narį.
Kitas tarybos narys R. Šarknickas, į tarybą buvo išrinktas kaip Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas, tačiau iš šios partijos ir jos frakcijos taryboje pasitraukė šių metų sausio mėnesį.
Informacijos šaltinis: alytusplius.lt

uzalytu - 11:03 @ Uz Alytu frakcija, Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

2016-04-30

TOMAS PAČĖSAS: POLITIKO IŠPAŽINTIS

tomas_pacesas_politiko_ispazintis_2016.png2016 metų balandžio 29 dienos Dzūkijos TV laidoje “Politiko išpažintis” dalyvavo Tomas Pačėsas. Pažiūrėkite ir paklausykite: “Politiko išpažintis”.

uzalytu - 10:48 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

2016-03-20

KODĖL ALYTIŠKIAI SPORTUOJA… VARĖNOJE?

2016.01.13_kodel alytiskiai sportuoja varenoje.jpg2016 metų sausio 23 dieną “Alytaus naujienose” Tomas Pačėsas dalijasi pastebėjimais apie sporto Alytuje galimybes.
Dažnai girdžiu Alytaus miesto savivaldybės sporto funkcionierius giriantis, kad mūsų miestas sportiškiausias, čia sudarytos puikios sąlygos sportuoti. Ataskaitose gal ir taip, o kaip yra realybėje?
Praėjusį savaitgalį pats apvažiavau daugelį sporto bazių, norėdamas įsitikinti, kiek sporto salių atvertos miesto bendruomenei ir aplinkinių namų gyventojams. Kad ir kaip būtų gaila, visos mokyklų sporto salės buvo užrakintos, taigi neprieinamos žmonėms. Net neseniai, praeitą rudenį, pastatyta ir dalyvaujant gausiam būriui garbingų svečių iš Vilniaus atidaryta salė šalia centrinio stadiono stovi tuščia ir nenaudojama.
tomas_pacesas.jpgGal alytiškiai neturi poreikio sportuoti? Tikrai ne – pažįstu ne vieną miestietį, kuris su kaimynais ar šeimomis norėtų savaitgaliais pažaisti krepšinį, tinklinį ar futbolą, bet nėra kur. Dar daugiau – sužinojau, kad Alytaus futbolo pirmenybių varžybos vyksta… Varėnoje, nes prie stadiono esančioje salėje trūksta apsauginių tinklų. Vadinasi, už 2 milijonus eurų pastatyti salę sugebama, o apsauginiams tinklams už kelis šimtus eurų neužtenka pinigų. O gal ne pinigų, bet noro dirbti žmonėms nėra?
Toks valdininkų neūkiškumas (juk visos salės šildomos ir prižiūrimos už miestiečių pinigus) piktina ne vieną alytiškį. Ar sporto salės statomos gražioms ataskaitoms ir pasipuikavimui prieš vietos arba užsienio svečius, ar miestiečių bendruomenės poreikiams?
Mere, jeigu savivaldybės sporto funkcionieriai nenori ar nesugeba dirbti miesto žmonėms, gal sporto bazių valdymą ir eksploatavimą reikėtų perduoti miesto bendruomenėms arba sporto organizacijoms? Tokia praktika taikoma daugelyje kitų Europos šalių, kuriose man teko būti ir dirbti. Esu įsitikinęs, kad eidami šiuo keliu ne tik efektyviau naudosime turtą, bet ir sutaupysime nemažai biudžeto lėšų.

Tomas PAČĖSAS
Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys

Informacijos šaltinis: “Alytaus naujienos”

uzalytu - 06:31 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

VALIUS MICEVIČIUS: “PER ILGAI UŽSITĘSĖ PADĖTIES ANALIZAVIMAS. REIKIA REZULTATŲ”

2015.11.26_valius miceviius per ilgai usitese padeties analizavimas reikia rezultatu.jpgBai­gian­tis pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­lai, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te per įvai­rias sri­tis jau bu­vo­me su­tau­pę apie 600 tūks­tan­čių eu­rų. Tik­rai ne­ma­žai pa­vy­ko su­tau­py­ti ir per švie­ti­mo įstai­gų veik­lą.
Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­te iš tie­sų apie mies­to biu­dže­to lė­šų tau­py­mo ga­li­my­bes daug dis­ku­tuo­da­vo­me su pa­čių įstai­gų va­do­vais, jie teik­da­vo ata­skai­tas apie su­tau­py­tus pi­ni­gus. Bū­da­vo, kad kai ku­rios įstai­gos su­ge­bė­da­vo su­tau­py­ti net iki 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus. Vien at­si­sa­kius mie­gan­čių sar­gų švie­ti­mo įstai­go­se su­tau­py­ta 1 mi­li­jo­nas tuo­me­čių li­tų.
Kar­tais bū­da­vo keis­ta iš kai ku­rių įstai­gų va­do­vų iš­girs­ti, kaip jie trak­tuo­ja įstai­gų už­dirb­tas pa­ja­mas už su­teik­tas pa­slau­gas, va­di­na­mą­sias spe­cia­li­ą­sias lė­šas. At­seit čia jų pi­ni­gai ir juos ga­li­ma leis­ti kur no­ri. Bet­gi įstai­gos yra sa­vi­val­dy­bės, tad ir spe­cia­lio­sios lė­šos taip pat pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei.
Da­bar, kai bai­gian­tis me­tams švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­goms trūks­ta lė­šų, aki­vaiz­du, jog jų va­do­vai ra­do ni­šą dirb­ti se­nu mo­de­liu. Kiek trūks­ta pi­ni­gų, jų ski­ria­ma ne šių įstai­gų veik­los ko­ky­bei pa­ge­rin­ti, o pra­val­gy­mui. Pa­si­gen­du siū­lo­mų ga­li­my­bių tau­py­ti. Ar rei­kia kai ku­rių mo­kyk­lų di­rek­to­riams tu­rė­ti net po ke­tu­ris pa­va­duo­to­jus, gal ver­ta cen­tra­li­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­jas, kaip pa­nau­do­ti ne­nau­din­gus mo­kyk­lų plo­tus? To ne­svars­to­ma.
Aš ne­ma­tau mies­to tvar­ky­mo dar­bų tęs­ti­nu­mo. Gal ne­no­ri­ma pri­si­im­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos pra­dė­tų dar­bų.
Pa­vyz­džiui, pra­ras­tas dau­giau kaip 1 mi­li­jo­nas eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, su­tau­py­tos Pra­mo­ni­nia­me par­ke įren­giant elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą, nes ne­bu­vo to­kio po­rei­kio. Už tas lė­šas pla­nuo­ta nu­ties­ti per­spek­ty­vi­nę gat­vę Pra­mo­nės ra­jo­ne. Ta­čiau mies­to va­do­vai ne­su­ge­bė­jo de­ra­mai su­si­de­rė­ti su ran­go­vais, o da­bar lė­šų šiai gat­vei ti­ki­ma­si iš nau­jo eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lai­ko­tar­pio.
Nu­plau­kė 100 tūks­tan­čių eu­rų, gau­tų plau­kio­jan­čiai pra­mo­gų plat­for­mai Dai­li­dės eže­rė­ly­je įreng­ti. Lau­kia­ma in­ves­tuo­to­jų į šias pra­mo­gas, bet jų ga­li­ma ir ne­su­lauk­ti. O jiems at­si­ra­dus pra­mo­gos aly­tiš­kiams ga­li bū­ti ne­įper­ka­mos.
Per šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to be­veik ne­in­ves­ta­vo į mies­to gat­vių tvar­ky­mą, tik 217 tūks­tan­čių eu­rų pri­si­dė­jo kar­tu su gy­ven­to­jų ar ver­slo ski­ria­mo­mis lė­šo­mis įva­žoms į ben­dro nau­do­ji­mo ar pri­va­čias te­ri­to­ri­jas įreng­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms su­tvar­ky­ti. Įgy­ven­din­ti ne vi­si ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai, fi­nan­suo­ja­mi ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis, o tvar­ky­ti­nų gat­vių są­ra­šas, pa­reng­tas at­li­kus trans­por­to sek­to­riaus stu­di­ją, be­veik ne­ju­da.
Ga­li bū­ti, kad šiuos me­tus sa­vi­val­dy­bė baigs su ne­ma­žu mi­nu­su vie­ti­nia­me biu­dže­te. Rei­kės dar pri­si­dė­ti prie bai­gia­mų eu­ro­pi­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo, pa­vyz­džiui, Nau­jo­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo.
Gal taip ir ne­tu­rė­čiau kal­bė­ti, nes pri­klau­sau ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, bet esu re­a­lis­tas. Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je per il­gai už­si­tę­sė pa­dė­ties ana­li­za­vi­mas. Rei­kia re­zul­ta­tų. Į šios ka­den­ci­jos mie­to ta­ry­bą iš­rink­ta ne­ma­žai ver­sli­nin­kų, ir mes vi­si jau no­ri­me kon­kre­čių jos veik­los re­zul­ta­tų.
Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, kai, tie­sio­giai iš­rin­kus me­rus ir veik­lą pra­dė­jus nau­joms sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, dar­bas pra­si­dė­jo nuo sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių įstai­gų veik­los per­žiū­ros.
Pas mus iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kai ku­rie dar­buo­to­jai iš­ei­na ša­lių su­si­ta­ri­mu, ne­aiš­ku, kiek jų ir kas dar iš­eis. Dar­buo­to­jai ne­ži­nio­je, kaip jie ga­li ge­rai dirb­ti? Ne­ma­ža da­lis sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vų taip pat ne­ži­nio­je. To­kia pa­dė­tis ne­ga­li il­gai tęs­tis, jau dau­giau kaip sep­ty­ni mė­ne­siai dir­ba šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba, o ne­aiš­ku­mų tarp sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų tik dau­gė­ja. Ne­aiš­ku, ar ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra iš­liks to­kia pa­ti, ar bus kei­čia­ma.
Dėl val­dy­mo pa­tei­kia­mi pa­vyz­džiai iš Kau­no mies­to ar Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bių, bet gal žiū­rė­ki­me, kaip pas mus ką nors iš­skir­ti­nio su­kur­ti. At­vi­rai pa­sa­kius, ma­niau, kad dau­gu­mą ta­ry­bo­je iš­ko­vo­ję „Aly­taus pi­lie­čiai“ tu­ri min­čių dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų veik­los per­tvar­ky­mo, bet kol kas jų ne­ma­ty­ti.
„Už Aly­tų“ at­sto­vai esa­me du ta­ry­bos na­riai, pa­si­ra­šę dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet jei il­giau ne­ma­ty­si­me kon­kre­čių veik­los re­zul­ta­tų, abe­jo­ja­me, kiek dar jo­je bū­si­me.
Kiek ga­li­ma kal­bė­ti apie įsi­vaiz­duo­ja­mus in­ves­tuo­to­jus, jiems su­da­ro­mas ge­ras są­ly­gas in­ves­tuo­ti, jei vie­ti­niai ver­sli­nin­kai ne­ži­no, ko iš jų ti­ki­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, koks re­zul­ta­tas juos ten­kin­tų? Dėl da­bar­ti­nės mies­to val­džios vie­šai de­monst­ruo­ja­mo pa­lan­ku­mo ne­vie­ti­niams ver­sli­nin­kams šie ne­no­ri ri­zi­kuo­ti ir in­ves­tuo­ti į sa­vo ver­slą, ku­rio pa­slau­go­mis nau­do­ja­si tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.
Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je dar dis­ku­ta­vo­me apie kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, pa­vyz­džiui, svei­ka­tos prie­žiū­ros, re­or­ga­ni­za­vi­mą ma­ži­nant va­do­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čių, da­bar ne­kal­ba­ma apie jo­kią per­tvar­ką. Aš tik­rai ne­gal­vo­ju, kad rei­kia vi­sas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį, bet esu įsi­ti­ki­nęs, jog ši sis­te­ma ne­nu­ken­tė­tų, jei prie po­li­kli­ni­kos bū­tų pri­jung­tas Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras.
Rei­kė­tų gal­vo­ti ir apie kai ku­rių kul­tū­ros įstai­gų su­jun­gi­mą, pa­vyz­džiui, Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro su te­at­ru.
Aly­tu­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, rei­kia su­si­tai­ky­ti su tuo, kad bū­ti­nos kar­di­na­lios per­tvar­kos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se. Ant­raip sa­vi­val­dy­bei kuo to­liau, tuo sun­kiau bus iš­si­vers­ti.
Aš rinkėjams nerealių pažadų nedalijau. Žadėjau sąžiningai atstovauti jų interesams, tą ir darau, dirbu ir noriu dirbti dėl Alytaus ir jo gyventojų. Negaliu susitaikyti su stovėjimu vietoje.
Informacijos šaltinis: “Alytaus naujienos” 2015 metų lapkričio 26 dienos straipsnis.

uzalytu - 00:35 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

2016-03-19

TOMAS PAČĖSAS ATSISAKĖ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠMOKŲ IR DARBO UŽMOKESČIO

2015.08.19_alytaus miesto savivaldybes tarybos nariu ismokos ir darbo uzmokestis.pngDaugiau nei keturis mėnesius dirbančios Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių išmokos ir darbo užmokestis skelbiami viešai. Paviešinus išmokas ir darbo užmokestį už gegužės mėnesį – kilo įvairių diskusijų. Vieniems išmokėtos kelios dešimtys, kitiems – per tūkstantį eurų.
Alytaus miesto savivaldybės tinklaraštyje alytus.lt pateiktos tarybos narių veiklos išlaidų ir darbo užmokesčio suvestinės už balandžio, gegužės, birželio ir liepos mėnesius. Jose atsispindi, kiek tarybos nariai deklaravo asmeninio laiko bei pateikė čekių, susijusių su jų darbo išlaidomis.
Du tarybos nariai raštu atsisakė išmokų ir darbo užmokesčio. Tai visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ ALYTŲ“ atstovas taryboje Tomas Pačėsas ir „Alytaus piliečių“ atstovas taryboje Sigitas Leonavičius.
2015 metų rugpjūčio 19 dienos video reportažą apie Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių išmokas ir darbo užmokestį žiūrėkite  “UŽ ALYTŲ” vaizdo įrašų galerijoje.
Informacijos šaltinis: Dzūkijainfo.lt ir Dzūkijos TV.

uzalytu - 23:54 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

Kontrolės komitete dirbs Tomas Pačėsas

tomas_pacesas.jpg2015 metų gegužės 14 dieną vyko ketvirtasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu miesto taryba priėmė 21 sprendimą. Vienu iš sprendimų buvo Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymas.
Kontrolės komiteto nariu tapo “UŽ ALYTŲ” atstovas miesto taryboje - Tomas Pačėsas. Kontrolės komiteto pirmininku mero siūlymu paskirtas tarybos narys Jurgis Krasnickas, komitetą sudaro iš viso penki komiteto nariai.
Šiuo metu “UŽ ALYTŲ” atstovas miesto taryboje Valius Micevičius dirba Aplinkos ir plėtros komitete, o Tomas Pačėsas - Kultūros, švietimo ir sporto komitete bei Kontrolės komitete.

uzalytu - 22:24 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

Dirbsime kartu!

“UŽ ALYTŲ” pritaria “Alytaus piliečių” siekiui dirbti visiems drauge miesto ir miestiečių labui. 2015 metų balandžio mėnesio 27 dieną “UŽ ALYTŲ” atstovai miesto taryboje - Valius Micevičius ir Tomas Pačėsas - pasirašė susitarimą su “Alytaus piliečiais”, kurio tikslas yra dirbti kartu Alytaus miesto bei miestiečių labui. Jau anksčiau šį susitarimą yra pasirašę Danutė Remeikienė, trys konservatorių atstovai ir trys liberalai.
Pasirašyto susitarimo tekstas:
Mes, žemiau pasirašę išrinktieji tarybos nariai, susitariame dėl bendro darbo 2015 - 2019 metų Alytaus miesto savivaldybės taryboje valdančioje daugumoje.2015.04.27_dirbsime kartu.jpgNuotraukos šaltinis: facebook.com/alytauspilieciai

uzalytu - 22:17 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetai

2015.04.24_patvirtinti alytaus miesto savivaldybes tarybos komitetai.jpg2015 metų balandžio 24 dieną Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetai.
Kaip ir praeitą kadenciją, šioje kadencijoje sudaryti keturi komitetai: Aplinkos ir plėtros komitetas, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, Kultūros, švietimo ir sporto komitetas, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.
valius_micevicius.jpgTarybos narys Valius Micevičius dirbs Aplinkos ir plėtros komitete.
tomas_pacesas.jpgTarybos narys Tomas Pačėsas dirbs Kultūros, švietimo ir sporto komitete.

uzalytu - 21:54 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

Pirmasis 8-osios kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis

2015.04.16-pirmasis 8osios kadencijos alytaus miesto savivaldybes tarybos posedis1.png2015.04.16-pirmasis 8osios kadencijos alytaus miesto savivaldybes tarybos posedis2.png2015 metų balandžio 16 dieną, 13 val. 8-osios kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai susirinko į pirmąjį tarybos posėdį. Pirmasis naujai išrinktos 2015–2019 m. kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis buvo iškilmingas. Jame prisiekė 27 tarybos nariai. Tarybos narių priesaiką priėmė Alytaus miesto savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Albertas Sabestinas.
- Prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas, – priesaikos žodžius tarė abu tarybos nario mandatus gavę visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ ALYTŲ“ atstovai Valius Micevičius ir Tomas Pačėsas.
2015.04.16-pirmasis 8osios kadencijos alytaus miesto savivaldybes tarybos posedis3.png2015.04.16-pirmasis 8osios kadencijos alytaus miesto savivaldybes tarybos posedis4.png

uzalytu - 21:08 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą

“UŽ ALYTŲ” - du mandatai

tomas_pacesas.jpgvalius_micevicius.jpg2015 metų kovo 1-ąją Alytus pasakė TAIP nepartiniams kandidatams. Iš 27 vietų taryboje - 15 mandatų gavo nepartiniai: 13 mandatų - “Alytaus piliečiai”, 2 mandatus - “UŽ ALYTŲ”. 12 mandatų liko partijoms, o jeigu pasigilinsime, tai tarp jų yra ir dar viena nepartinė kandidatė, nors buvo vienos iš partijų sąraše. Galimybę Alytaus labui dirbti taryboje gavo mūsų atstovai Valius Micevičius ir Tomas Pačėsas.
Ačiū visiems mus palaikiusiems! Ačiū, kad buvote kartu! Ačiū, kad esate kartu! Ačiū, kad būsite kartu! UŽ ALYTŲ!

uzalytu - 20:56 @ Uz Alytu Alytaus miesto taryboje | Pridėti komentarą