Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATŲ SĄRAŠO RINKIMŲ PROGRAMOS

PRIEMONĖS

KAD SIEKIAI TAPTŲ TIKROVE

UŽ LAIMINGUS ŽMONES ALYTUJE

UŽ JAUNIMĄ ALYTUJE

Skatinsime valdžios ir jaunimo dialogą miestui ir jaunimui aktualiais klausimais:

- Mieste veikiančioms jaunimo organizacijoms siūlyti sudaryti savąją miesto tarybą, kuriai teikti svarstyti aktualius miesto valdymo ir plėtros klausimus ir jos sprendimus  pristatyti miesto taryboje svarstant šiuos klausimus.

- Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti susitikimus su miesto jaunimo organizacijomis, kurių metu  pristatyti nuveiktus ir planuojamus darbus bei išklausyti jų pasiūlymus ir pastabas.

Plėsime jaunimo laisvalaikio  praleidimo zonų viešąją infrastruktūrą:

- Įrengti riedutininkų takus Žaliojoje gatvėje.

- Dainų slėnio prieigose įrengti aktyvaus jaunimo  poilsio zoną.

- Naująjį pėsčiųjų tiltą pritaikyti aktyvaus ir ekstremalaus  poilsio pramogoms.

- Atnaujinti Jaunimo parke esančios jaunimui skirtos poilsio (riedlentininkų) aikštelės infrastruktūrą.

- Atvira jaunimo erdvė prie Bendruomenės centro.

Skatinsime jaunų žmonių verslo iniciatyvas:

- Vyresniųjų klasių mokiniams organizuoti susitikimus su miesto verslininkais, kurie ne teoriškai, bet praktiškai pristatys verslo subtilybes.

- Inicijuoti ir vykdyti jaunimo verslumo ugdymo projektus.

- Remti jaunimo verslo kūrimą finansiškai.

Ugdysime jaunimo patriotiškus jausmus savo miestui:

- Susikūrusių bendruomenių pagalba, įtraukiant jaunimą į bendruomenių veiklą,  skatinti jaunimą likti ištikimiems savo miestui, jį mylėti, jo ilgėtis.

- Finansiškai ir moraliai skatinti jaunimo iniciatyvas, skirtas jaunų žmonių patriotiškumo ugdymui (jaunimo renginiai, stovyklos ir pan).

Sudarysime palankias sąlygas jaunoms šeimoms gyventi ir dirbti Alytaus mieste:

- Alytaus miestą žiniasklaidoje pristatyti kaip jaunoms šeimoms ypač tinkamą miestą su puikiai išvystyta infrastruktūra ir gera geografine padėtimi.

- Jauniems specialistams suteikti socialinį būstą.

- Lankytis universitetuose, kur paskutinių kursų studentams pristatyti miestą ir jo perspektyvas.

- Jaunoms šeimoms taikyti lengvatas darželiuose.

UŽ VAIKUS ALYTUJE

Gerinsime ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, modernizuojant įstaigų materialinę bazę:

- Atnaujinti lopšelių darželių vidaus patalpas, naudojant ES paramą (galima surašyti projektuojamus.

- Lopšeliuose darželiuose įrengti metodinius kabinetus, skirtus vaikų lavinimui

- ES paramos pagalba atnaujinti lopšelių darželių baldus ir įrangą.

- Atnaujinti lopšelių darželių lauko baldus ir įrangą.

- Užtikrinti vaikų lavinimui reikalingų priemonių įsigijimą.

- Darželių darbuotojų kompetencijos kėlimas.

Gerinsime mokymosi sąlygas bendrojo lavinimo įstaigose:

- Bendrojo lavinimo įstaigų vidaus patalpų atnaujinimas.

- Mokyklų teritorijų apsaugos užtikrinimas.

- Technologijų krypties kabinetų atnaujinimas ir įrangos įsigijimas.

- Darbuotojų ir mokinių mainų vizitų projektų įgyvendinimas.

- Bendrojo lavinimo įstaigų darbuotojų kompetencijos kėlimas.

- Prevencinių programų vykdymas.

Didinsime vaikų užimtumą plėsdami neformaliojo ugdymo paslaugų spektrą:

- Užtikrinti neformaliojo ugdymo prieinamumą kiekvienam, racionaliai naudojant tam skirtas mokinio krepšelio lėšas, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir tam panaudojant neišnaudotą švietimo įstaigų bazę.

- Neformalaus ugdymo  įstaigų vidaus patalpų remontas.

- Neformaliojo ugdymo paslaugų spektro plėtra, išnaudojant atnaujintas įstaigų patalpas ir pritraukiant jaunus, iniciatyvius ir inovatyvius specialistus.

- Skatinti neformalaus ugdymo įstaigas dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Sudarysime palankesnes sąlygas neįgaliųjų vaikų integracijai bendrojo ugdymo įstaigose:

- Pritaikyti bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų patalpas, kad jose patogiai ir saugiai jaustųsi neįgalieji vaikai.

- Užtikrinti, kad neįgalieji vaikai įstaigose gautų jiems reikiamą personalo pagalbą (medikas, psichologas, socialinis darbuotojas).

Plėsime vaikų žaidimo aikštelių tinklą mieste:

- Įrengti vaikų žaidimo aikšteles prie daugiabučių namų Putinų mikrorajone.

- Įrengti sporto aikšteles prie daugiabučių namų Putinų mikrorajone.

- Atnaujinti žaidimo aikšteles prie daugiabučių namų Vidzgirio mikrorajone.

- Įrengti sporto aikšteles prie daugiabučių namų Vidzgirio mikrorajone.

- Įrengti vaikų žaidimo ir sporto aikšteles prie Didžiosios Dailidės ežero.

- Atnaujinti Jaunimo parke esančių žaidimo aikštelių įrengimus.

Skatinsime prekybos centrus įrengti vaikų žaidimo zonas jų įstaigose:

- Skatinti prekybos centrų vadovus  įrengti prekybos centruose vaikų užimtumui ir laisvalaikio praleidimui zonas, suteikiant verslui mokesčių lengvatas.

Skatinsime privatų sektorių ir NVO steigti vaikų laisvalaikio praleidimo zonas:

 - VVG iniciatyvos pagrindu, ES lėšomis,  kiekviename miesto mikrorajone įrengti bent po vieną vaikų laisvalaikio praleidimo zoną lauke.

- VVG iniciatyvos pagrindu, ES lėšomis,  kiekviename miesto mikrorajone įrengti bent po vieną vaikų laisvalaikio praleidimo zoną patalpose.

- Sudaryti sąlygas, kad tėvai vaikus tam tikram laikui galėtų palikti kvalifikuotų specialistų  priežiūroje.

UŽ DARBINGO AMŽIAUS ŽMONES ALYTUJE

Skatinsime naujų darbo vietų kūrimą, pragyvenimo lygio kėlimą.

Sudarysime sąlygas dirbantiesiems patogiai ir saugiai pasiekti darbo vietas reikiamu metu:

- Maršrutinių autobusų maršrutų atnaujinimas pagal verslo ir darbuotojų poreikius.

- Dviračių takų plėtra pramoninėse zonose.

- Pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo ir stebėjimo sistemų įrengimas pramoninėse ir verslo teritorijose.

Sudarysime sąlygas kokybiškam ir turiningam laisvalaikio praleidimui:

- Kultūros įstaigų modernizavimas ir paslaugų spektro plėtra.

- Nemuno pakrančių sutvarkymas ir nuolatinė priežiūra taip, kad būtų galima aktyviai leisti laisvalaikį gamtoje.

- Kultūros įstaigose įrengti vaikų žaidimų kambarius, kuriuose vaikai galėtų leisti laiką, kol tėvai stebės renginį.

- Renginius kultūros įstaigose organizuoti palankiu metu, kad juose galėtų apsilankyti kuo daugiau dirbančiųjų.

- Skatinti paslaugų sektoriaus (maitinimo įstaigas) atstovus organizuoti daugiau teminių vakarų ir koncertų.

- VVG iniciatyvomis organizuoti renginius bendruomenėse.

- VVG iniciatyvomis mikrorajonuose įkurti bendruomenės centrus, kuriuose būtų užtikrinta saviraiškos ir užimtumo galimybės.

Sudarysime patogias sąlygas vaikų priežiūrai ir ugdymui:

- Patogios ir saugios sąlygos ugdymo įstaigose.

- Modernizuoti ir apšviesti takai mikrorajonuose ir iki ugdymo įstaigų.

- Dirbantiesiems patogios ugdymo įstaigų darbo valandos.

UŽ SENJORUS ALYTUJE

Sudarysime sąlygas senjorams aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime:

- Skatinti senjorus įsijungti į  bendruomenių veiklą ir taip išsakyti savo nuomonę aktualiais klausimais.

- Plėsti Alytaus bendruomenės centro teikiamų paslaugų senjorams spektrą.

- Inicijuoti projektus, kurių metu senjorams bus suteikiama galimybė mokytis užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir kt.

- Ne mažiau kaip du kartus per mėnesį organizuoti atvirų durų dienas savivaldybėje senjorams.

Sudarysime galimybes senjorams lengvatinėmis sąlygomis naudotis švietimo, kultūros, sporto įstaigų teikiamomis paslaugomis:

- Nemokamos valandos per mėnesį senjorams Alytaus sporto rūmų baseine bei pirčių zonoje.

- 50 proc. nuolaida senjorams į vieną spektaklį per mėnesį Alytaus  miesto teatre.

- Vienas nemokamas kino seansas per mėnesį Dainavos kino teatre.

- Lengvatiniai bilietai į sporto rūmuose vykstančius renginius.

- Lengvatiniai bilietai į AKKC vykstančius renginius.

Pritaikysime rekreacines zonas senjorų aktyviam poilsiui:

- Senjorams pritaikytų treniruoklių įrengimas rekreacinėse zonose.

- Atokvėpio ir poilsio aikštelių įrengimas rekreacinėse  zonose.

- Aktyvaus poilsio zonų įrengimas mikrorajonuose.

- VVG iniciatyvomis mikrorajonuose įkurti bendruomenės centrus, kuriuose būtų užtikrinta saviraiškos ir užimtumo galimybės.

UŽ KOKYBIŠKĄ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ VERSLĄ ALYTUJE

Sudarysime palankias sąlygas verslo vystymui ir plėtrai:

- Perspektyvinės gatvės, jungiančios Pramonės ir Naująją gatves įrengimas.

- Buvusio Medvilnės kombinato teritorijos viešosios infrastruktūros atnaujinimas.

- Pramonės g. verslo ir prekybos zonos viešosios infrastruktūros atnaujinimas.

- Pirmojo Alytaus pramonės zonos viešosios infrastruktūros atnaujinimas.

- Kepyklos g. prekybos ir paslaugų zonos viešosios infrastruktūros atnaujinimas.

Suteiksime daugiau galimybių mieste veikiančiai verslo koordinavimo tarybai sprendžiant miestui ir verslui aktualius klausimus:

- Verslo koordinavimo tarybai teiksime svarstyti visus aktualius miesto valdymo ir plėtros klausimus ir jų nuomonę pateiksime šiuos klausimus svarstant taryboje.

- SVV parama turi būti planuojama ir skirstoma Verslo koordinavimo tarybos siūlymu.

Siūlysime Alytaus verslininkams dalyvauti projektų įgyvendinime viešos ir privačios partnerystės principo pagalba:

- Kempingo įrengimas Ulonų g.

- Kavinės prie Dailidžių ir Dainų slėnyje.

- Šokinėjimas su guma nuo Pėsčiųjų tilto.

- Miesto apšvietimo sistema.

- Gatvių asfaltavimas.

Su verslininkų pagalba ugdysime moksleivių ir jaunimo verslumą:

- Verslininkų patirtis baigiamųjų klasių mokiniams.

- Vasaros darbo galimybių sudarymas  baigiamųjų klasių mokiniams.

Skatinsime verslo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą:

- Remti mokymo įstaigų ir verslininkų bendrus projektus ir iniciatyvas.

Skatinsime užsienio verslininkų patirties taikymą mieste:

- Skatinti ir remti vietos verslininkų patirties įgijimo užsienyje iniciatyvas. Rengti ir įgyvendinti tam skirtus ES lėšomis finansuojamus projektus.

UŽ INVESTICIJAS ALYTUJE

Sieksime, kad Alytaus pramonės parkas pagal teikiamas mokesčių lengvatas būtų prilygintas LEZ:

-  Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad Pramonės parke įsikūrusioms įstaigoms būtų taikomos ir PVM bei pelno mokesčių lengvatos.

Skatinsime Alytaus verslininkus verslą plėsti investuojant savame mieste:

- Reguliariai organizuoti susitikimus su miesto verslininkais, pristatyti jiems investicines galimybes mieste, prašant jų pasidalinti savo verslo plėtros perspektyvomis. Stengtis jiems pateikti geriausias sąlygas investicijoms (mokesčių lengvatos, infrastruktūros įrengimas).

Susisteminsime informaciją verslo pasauliui apie miesto nenaudojamo turto objektus:

- Parengti ir tinklapyje skelbti bei nuolat atnaujinti informaciją apie laisvus žemės sklypus ir pastatus.

Bendradarbiausime su Lietuvos ir užsienio verslo asocijuotomis struktūromis, pristatant miestą kaip miestą, kuriame palanku investuoti:

- Kartu su ekonomikos atašė ir ambasadoriais, VšĮ Investuok Lietuvoje rengti miesto pristatymus potencialiems  investuotojams.

Skatinsime Alytuje įsikūrusias užsienio kapitalo įmones asmeninių ryšių pagalba pakviesti į miestą naujus užsienio investuotojus:

- Reguliariai organizuoti susitikimus su mieste dirbančiais užsienio verslininkais, pristatyti jiems investicines galimybes mieste, prašydami jų pasidalinti mūsų perspektyvomis su savo kolegomis užsienyje. Asmeninės rekomendacijos turi didžiausią įtaką investuotojams.

Modernizuosime miesto apšvietimo sistemą:

- LED visose  miesto gatvėse ir viešose erdvėse.

UŽ INFRASTRUKTŪRĄ ALYTUJE

Gerinsime ir plėsime viešojo transporto paslaugas mieste tenkinant gyventojų poreikius:

- Inovatyvių ir modernių autobusų stotelių  įrengimas.

- Maršrutų peržiūra ir koregavimas pagal gyventojų poreikius.

- Reikalavimai paslaugų teikėjams dėl įrangos atnaujinimo ir pritaikymo neįgaliesiems.

- Vežėjų priežiūra.

Kompleksiškai tvarkysime gyvenamųjų mikrorajonų aplinką ir inžinerinę infrastruktūrą:

- Putinų mikrorajono kompleksinis tvarkymas (šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, apšvietimo sistema, stebėjimo sistema, automobilių parkavimo aikštelės).

- Vidzgirio mikrorajono kompleksinis tvarkymas (šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, apšvietimo sistema, stebėjimo sistema, automobilių parkavimo aikštelės).

Plėtosime dviračių takų infrastruktūrą:

- Dviračių takų sužiedinimas.

- Dviračių takai  Santaikos ir Ulonų gatvėse.

- Dviračių takai į Miklusėnus.

- Dviračių takai Juozapavičiaus gatvėje.

Gerinsime susisiekimą asfaltuojant žvyrkelius ir įrengiant pravažiavimo kelius individualių namų kvartaluose:

- Asfaltuoti žvyruotas gatves.

- Įrengti pravažiavimo kelius individualių namų kvartaluose.

- Jotvingių gatvės, Naujosios gatvės, Santaikos gatvių rekonstrukcija.

- Ūdrijos – Kalniškės gatvių rekonstrukcija, įrengiant žiedinę sankryžą.

Plėsime automobilių parkavimo zonas prie daugiabučių namų bei viešosiose zonose:

- Parkavimo aikštelės prie senosios autobusų stoties rekonstrukcija.

- Naujos parkavimo zonos kompleksiškai tvarkant mikrorajonus.

- Finansinė pagalba bendrijoms, įsirengiant parkavimo zonas savo teritorijoje.

Skatinsime ir remsime alternatyvių energetikos šaltinių naudojimą viešajame ir privačiame sektoriuje:

- 50 kw saulės jėgainė sporto rūmų eksploatacijai.

- Alternatyvūs energijos šaltiniai viešuosiuose pastatuose.

- Skatinti privatų sektorių naudotis ES parama alternatyvių energijos šaltinių įsirengimui (konsultacijos ir pagalba pildant  paraiškas).

UŽ GRAŽIĄ IR TVARKINGĄ APLINKĄ ALYTUJE

Ieškosime šaltinių daugiabučių ir gyvenamųjų namų renovavimo finansavimui:

- ES projektų rengimas daugiabučių ir gyvenamųjų namų renovavimo finansavimui.

Pritaikysime viešąsias erdves visuomenės poreikiams, įrengiant jaukias laisvalaikio praleidimo zonas:

- Žuvinto skveras, Likiškių  parkas, Jaunimo parkas, panaudojant PPP būdą.

- Poilsio infrastruktūros įrengimas prie Matučio skulptūrų.

- Vaikų žaidimo aikštelės prie Sveikatos tako.

- Dailidžių teritorijų ir Žaliosios gatvės teritorijos.

Sieksime išspręsti apleistų pastatų ir teritorijų tvarkymą.

Kompleksiškai spręsime atliekų tvarkymą mieste, įrengiant kompaktiškas, uždaras atliekų surinkimo aikšteles:

- Uždaros atliekų surinkimo aikšteles mikrorajonuose, naudojant ES paramą.

Remsime bendruomenių iniciatyvas miesto aplinkos gražinime:

- Bendruomenėms pageidaujant, skirti miesto teritorijas, kurias gražinti galėtų patys miestiečiai.

- Organizuoti bendras  miesto tvarkymo ir gražinimo talkas.

UŽ EFEKTYVŲ VALDYMĄ ALYTUJE

Sieksime, kad savivaldybėje pareigas užimtų specialistai ne pagal partiškumą, bet pagal kompetenciją:

-  Savivaldybė – ne įdarbinimo agentūra „saviesiems“.

Užtikrinsime aktyvų alytiškių dalyvavimą viešajame valdyme:

- Nuolatinio nuomonių ir pastabų pateikimo tinklapyje užtikrinimas.

- Viešieji aktualių klausimų svarstymai ir aptarimai.

- Pasiūlymų ir pastabų knyga savivaldybės priimamajame.

- Tiesioginio telefoninio ir online ryšio valandos su savivaldybės vadovais.

Viešai, skaidriai ir efektyviai planuosime ir vykdysime savivaldybės biudžetą:

- Biudžeto  projekto viešųjų aptarimų su  suinteresuotomis grupėmis organizavimas.

- Aiškus Biudžeto pakeitimų pristatymas visuomenei.

- Biudžeto vykdymo ataskaitų kas ketvirtį pateikimas visuomenei.

Racionaliai ir efektyviai valdysime savivaldybės turimą turtą:

- Inventorizuoti visą savivaldybės valdomą turtą.

- Savivaldos funkcijų vykdymui nereikalingą turtą išnuomoti arba pasiūlyti privatizuoti.

- Skatinti PPP modelį efektyviam turto valdymui.

Tobulinsime korupcijos prevencijos priemones:

- Skatinti piliečius pranešti apie korupcijos atvejus ir jų netoleruoti.

- Nusižengusiems taikyti griežtas bausmes, jų nedangstyti.

- Visuomenę informuoti apie korupcijos atvejus.

Užtikrinsime skaidrų savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų vykdymą:

- Savivaldybės ir jos įstaigų viešųjų pirkimų planų skelbimas.

- Pirkimų vykdymas per Centrinę perkančiąją organizaciją.

- Kuo daugiau pirkimų vykdyti skelbiamų konkursų būdu.

UŽ VISUOMENINĮ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ KULTŪRĄ ALYTUJE

Remsime Alytaus menininkų  iniciatyvas, skirtas miestui populiarinti:

- Remti Alytaus menininkus, dalyvaujančius renginiuose ir projektuose, kuriuose jie populiarina miestą.

- Miestą garsinantiems menininkams kiekvienais metais teikti premijas už miesto vardo garsinimą.

- Kiekvienais metais mieste organizuoti kelių dienų meno festivalį.

Plėsime kultūros įstaigų teikiamų paslaugų spektrą ir gerinsime paslaugų kokybę:

- Modernizuoti Dainavos kino teatrą ir jo prieigas.

- Alytaus Sinagogą ir jos prieigas pritaikyti kultūros ir laisvalaikio praleidimo reikmėms.

- Sutvarkyti AKKC pastatą ir jo prieigas.

- AKKC amfiteatre šiltuoju metų periodu demonstruoti filmus.

- Sutvarkyti bibliotekos patalpas Sudvajų gatvėje.

Skatinsime Alytaus menininkus (meno ir kultūros atstovus) dalyvauti miesto renginiuose bei juos organizuoti:
- Alytaus muzikantai - Alytuje.

- Alytaus miesto šventės organizavimą patikėti Alytaus menininkams.

UŽ TURIZMĄ ALYTUJE

Miesto rekreacines teritorijas pritaikyti aktyviam ir pasyviam poilsiui:

- Dailidės ežero pritaikymas rekreacijai.

- Žaliosios gatvės pritaikymas poilsiui.

- Likiškių parko pritaikymas poilsiui.

- Dainų slėnio pritaikymas poilsiui (kino teatras po atviru dangumi, scena ir kt.)

- Pliažas prie Pirmojo Alytaus Dailidės.

- Aerodromo pritaikymas aktyvaus poilsio praleidimui ir turizmui.

- Skvero prie Žuvinto sutvarkymas.

- Nuolatinė paplūdimių priežiūra.

Populiarinsime Alytaus miestą kaip sportinio turizmo miestą:

- Alytaus miestas – miestas palankus organizuoti sporto stovyklas, treniruočių stovyklas, tarptautinius sporto renginius.

Skatinsime viešą ir privačią partnerystę turizmo paslaugų vystyme:

- Kempingo įrengimas Alytuje pagal PPP.

- Kavinė prie Dailidės.

- Kavinė prie Dainų slėnio.

- Jaunimo parko pritaikymas rekreacijai.

UŽ SPORTĄ ALYTUJE

Remsime Alytaus sportininkų  iniciatyvas, skirtas miestui populiarinti:

- Alytaus sportininkai - Alytuje.

- Remti Alytaus sportininkus, dalyvaujančius renginiuose ir projektuose, kuriuose jie populiarina miestą.

- Miestą garsinantiems sportininkams kiekvienais metais teikti premijas už miesto vardo garsinimą.

Plėsime sporto įstaigų teikiamų paslaugų spektrą ir gerinsime paslaugų kokybę:

- Rekreacinių ir poilsio paslaugų plėtra Alytaus sporto rūmų baseine (papildomos pirtys ir sukūrinės vonios, pakeliamas baseino dugnas).

- Sporto viešbutis stadione.

- Jauni sporto specialistai mieste.

Efektyviai išnaudosime sporto bazes bei modernizuosime jų infrastruktūrą:

- Sporto salė stadione.

- Sporto mokyklos renovacija.

- Efektyvus sporto įstaigų užimtumo valdymas.

Gyvenamuosiuose mikrorajonuose įrengti bendruomenėms skirtus sporto aikštynus:

- Įrengti sporto aikštynus miesto bendruomenei gyvenamuosiuose mikrorajonuose (Vidzgiris, Putinai).

UŽ BENDRUOMENIŠKUMĄ ALYTUJE

Skatinsime miesto bendruomeninių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą projektinėje ir kitoje veikloje:

- Alytaus bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimo projektai (bendri renginiai, sporto varžybos, diskusijos).

Skatinsime miesto bendruomeninių organizacijų, verslo ir savivaldos bendradarbiavimą:

- VVG įsteigimas.

- VVG strategijos parengimas.

- VVG strategijos įgyvendinimas.

Ugdysime piliečių bendruomeniškumo jausmą:

- Kuo daugiau miestiečių įtraukti į bendruomenių veiklą.

UŽ VISAVERTĮ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ SVEIKATĄ ALYTUJE

Užtikrinsime gyventojams kokybiškas sveikatos paslaugas, investuojant į gydymo įstaigų modernizavimą ir įrangos atnaujinimą:

- Ligoninės rekonstrukcija ir renovacija, panaudojant VIP lėšas.

- Ligoninės įrangos atnaujinimas ES lėšomis.

- BPK atnaujinimas, naudojant ES lėšas.

- Poliklinikos įrangos atnaujinimas, naudojant ES lėšas.

Skatinsime jaunų ir Alytaus gydymo įstaigoms reikalingų gydytojų pritraukimą:

- Bendradarbiavimas su sveikatos mokslų universitetu.

- Būstas jauniems specialistams.

Skatinime visuomenės sveikatos biuro veiklų plėtrą gerinant visuomenės sveikatingumą:

- Sveikatinimo programos ligų prevencijai.

- Sveikatinimo programos vaikams.

- Sveikatinimo programos dirbantiesiems jiems palankiu laiku.

- Sveikatinimo programos senjorams.

- Vaikų sveikatos stebėjimas ugdymo įstaigose.

- Švietimo įstaigų bazių panaudojimas sveikatinimo programų vykdymui.

- Sveikatingumo festivalio organizavimas mieste.

Inicijuosime teisės aktų pakeitimus, sukuriant integralios pagalbos infrastruktūrą mieste.

Ieškosime finansavimo šaltinių reabilitacinių paslaugų neįgaliesiems teikimo atgaivinimui.

UŽ SAUGUMĄ ALYTUJE

Skatinsime gyventojus dalyvauti „Saugios kaimynystės“ programoje:

- Finansinė parama „Saugios kaimynystės“ programos dalyviams, jiems reikalingų priemonių įsigijimui.

Ugdysime moksleivių ir jaunimo toleranciją, siekiant mažinti nepilnamečių nusikalstamumą:

- Remti finansiškai mokyklų ir kitų įstaigų  iniciatyvas mažinant  nepilnamečių nusikalstamumą ir ugdant toleranciją.

- Rengti ir įgyvendinti ES projektus tolerancijos skatinimui.

Modernizuosime stebėjimo sistemą Alytuje:

- Stebėjimo sistemos perėjose.

- Stebėjimo sistemos visose viešose erdvėse.

- Stebėjimo sistemos visose sankryžose.

Bendradarbiausime su policija, rengiant ir įgyvendinant bendras nusikalstamumo mažinimo programas:

- Bendri ES lėšomis finansuojami projektai su policija (nepilnamečių nusikalstamumo mažinimui, nusikaltimų keliuose mažinimui, smurto artimoje aplinkoje mažinimui ir kt.).

UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ ALYTUJE

Teiksime reikalingas integruotas socialines paslaugas visoms socialinėms grupėms:

- Visos vienai socialinei grupei reikalingos paslaugos koncentruotos „vieno langelio“ principu.

Gerinsime teikiamų socialinių paslaugų kokybę, atsižvelgiant į jų poreikį:

-  Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

- Pagal poreikį kviesime kitas įstaigas teikti reikalingas socialines paslaugas.

Atnaujinsime socialinės paslaugas teikiančių įstaigų materialinę bazę:

- Socialinių paslaugų centro atnaujinimas.

- Bendruomenės centro atnaujinimas.

- Reabilitacijos centro atnaujinimas.

Užtikrinsime socialinių paslaugų prieinamumą visiems miesto gyventojams:

- Vaikų dienos užimtumo centrų įkūrimas Vidzgiryje ir Pirmajame Alytuje.

- Socialinių paslaugų teikimas VVG pagrindu (paslaugų teikimą perduodant bendruomenėms).

UŽ IŠSILAVINIMĄ ALYTUJE

Sieksime, kad bakalauro ir magistro laipsnį būtų galima įgyti Alytaus mieste:

- Bakalauras kolegijoje: KTU, LSU...

Modernizuosime miesto išsilavinimo įstaigų materialinę bazę:

- Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas.

- Neformaliojo ugdymo įstaigų modernizavimas.

Aktyviai bendradarbiausime su profesinio mokymo ir perkvalifikavimo įstaigomis.

-  Bendradarbiavimas su profesinio rengimo centru ir kolegija.