Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

2019 METŲ KOVO 3 DIENOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ UŽ ALY­TŲ PROGRAMA

Aly­tus – pui­kiai gy­ve­ni­mui pri­tai­ky­tas mies­tas. Ge­ra gat­vių struk­tū­ra lei­džia iš­veng­ti spūs­čių ir oro už­terš­tu­mo. Pui­kiai iš­vys­ty­ta spor­to, dvi­ra­čių ta­kų in­fra­struk­tū­ra bei na­tū­ra­lios gam­ti­nės są­ly­gos su­da­ro tin­ka­mas są­ly­gas po­il­siui. Vai­kai ga­li rink­tis ug­dy­mo įstai­gą, esan­čią ar­čiau­siai na­mų ar­ba pa­gal rei­kia­mą spe­cia­li­za­ci­ją.

Ta­čiau pla­čios gat­vės, nau­jos ša­li­gat­vių trin­ke­lės ir ki­tos mi­li­jo­ni­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų in­ves­ti­ci­jos į in­fra­struk­tū­rą ne­su­stab­dė gy­ven­to­jų emig­ra­ci­jos ir mies­tas nuo­lat ma­žė­ja.

Mes, vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Už Aly­tų“, sa­vo dė­me­sį kon­cen­truo­si­me ne į pa­sta­tus, ke­lius ar ša­li­gat­vius, bet į čia dir­ban­čius ir gy­ve­nan­čius žmo­nes, kad jiems bū­tų pri­ei­na­ma ko­ky­biš­ka me­di­ci­na, kul­tū­ra bei so­cia­li­nės pa­slau­gos, bū­tų už­tik­rin­tas tin­ka­mas mū­sų vai­kų ug­dy­mas ir sau­gu­mas, ge­ros spor­to bei po­il­sio są­ly­gos. Aly­tus tu­ri tap­ti vi­so re­gio­no cen­tru, au­gan­čiu mies­tu, ku­ria­me ge­ra oriai gy­ven­ti. Tai pa­siek­ti ga­li­me sa­vo veik­lą kryp­tin­gai ir nuo­sek­liai kon­cen­truo­da­mi į šiuos mū­sų veik­los pri­ori­te­tus:

  • Vie­šą­jį in­te­re­są ir pa­gar­bą žmo­gui
  • Ko­ky­bę ir kom­pe­ten­ci­ją
  • Skaid­ru­mą ir eko­no­mi­nį efek­ty­vu­mą
  • Socialinį teisingumą

Va­do­vau­da­mie­si šiais pri­ori­te­tais pri­si­i­ma­me as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už:

1. Aly­tiš­kių tei­sę leng­vai ras­ti ir rink­tis dar­bą pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą, įgū­džius ir po­rei­kius. To siek­da­mi:

– Stip­rin­si­me esa­mas ir kur­si­me nau­jas Aly­taus jung­tis su pa­grin­di­nė­mis Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos trans­por­to ar­te­ri­jo­mis („Via Bal­ti­ca“, „Rail Bal­ti­ca“, oro uos­tais).

– Ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­si­me su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be dėl pra­mo­ni­nio par­ko iš­plė­ti­mo ir LEZ sta­tu­so su­tei­ki­mo, pa­si­tel­kę pa­ty­ru­sius ad­mi­nist­ra­to­rius, pri­trauk­si­me in­ves­tuo­to­jus, ku­rie su­kurs 900 nau­jų dar­bo vie­tų pra­mo­nės sek­to­riu­je.

– Nu­sta­ty­si­me aiš­kų ir skaid­rų so­cia­li­nių pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį, su­kur­da­mi pa­slau­gų įvai­ro­vę ir pri­ei­na­mu­mą vi­siems. Tai su­kurs 100 nau­jų dar­bo vie­tų so­cia­li­nių ir vie­šų­jų pa­slau­gų sek­to­riu­je.      

– Pri­trauk­si­me IT kom­pa­ni­jas į In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų par­ką, ku­rios su­kurs 100 ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų.

– Ska­tin­si­me ver­slu­mo ini­cia­ty­vas ir sie­kį dirb­ti Aly­tu­je, teik­da­mi iki 5 tūkst. Eur star­to pa­ra­mą pir­ma­jam ver­slui Aly­tu­je, kad kas­met bent 15 aly­tiš­kių pra­dė­tų sėk­min­gą ver­slą.

2. Ko­ky­biš­ką švie­ti­mą Aly­tu­je. Švie­ti­mo įstai­gų gau­sa Aly­tu­je yra ne blo­gy­bė, o mū­sų pri­va­lu­mas. Dar­že­liai, mo­kyk­los, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gos yra ar­ti na­mų bei už­tik­ri­na ug­dy­mo įvai­ro­vę. To­dėl:

l Vi­sos mo­kyk­los su sa­vo tra­di­ci­jo­mis, ben­druo­me­nė­mis ir is­to­ri­ja bus iš­sau­go­tos, o jų per­tek­li­nės pa­tal­pos bus pa­nau­do­tos ben­druo­me­nės reik­mėms.

l Už­tik­rin­si­me ne­for­ma­lio­jo vai­kų ug­dy­mo bū­re­lių pri­ei­na­mu­mą, orien­tuo­jan­tis, kad jie bū­tų arčiau na­mų, ypač skir­ti ma­žie­siems.

– Ma­žin­da­mi so­cia­li­nę at­skir­tį vi­siems moks­lei­viams už­tik­rin­si­me ne­mo­ka­mą ir vie­no­dą ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mą. Tam įdieg­si­me elek­tro­ni­nę kor­te­lę, ku­ria vi­si moks­lei­viai ga­lės at­si­skai­ty­ti už kul­tū­ros, spor­to, te­at­ro, ki­no ir ki­tų la­vi­ni­mo įstai­gų su­teik­tas pa­slau­gas.

– Siek­si­me, kad Aly­taus švie­ti­mo sis­te­ma bū­tų vie­na ko­ky­biš­kiau­sių Lie­tu­vo­je.

– Rem­da­mie­si ki­tų sa­vi­val­dy­bių ge­rą­ja prak­ti­ka su­kur­si­me „Stu­den­tų rė­mi­mo“ ir „Pir­mo­ko krep­še­lio“ fon­dus.

– Ska­tin­da­mi jau­ni­mo ini­cia­ty­vas ir kū­ry­biš­ku­mą bei ben­dra­dar­biau­da­mi su aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jo­mis, įkur­si­me IT par­ką, ku­ria­me jau­ni­mas ga­lės ne tik mo­ky­tis, bet ir at­lik­ti prak­ti­kas, pri­tai­ky­ti ir pa­si­tik­rin­ti sa­vo įgū­džius.

3. Pri­ei­na­mas ir ko­ky­biš­kas so­cia­li­nes ir me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas vi­siems. Bran­di mies­to ben­druo­me­nė pri­va­lo rū­pin­tis vi­sais sa­vo na­riais, gerb­ti žmo­gų ir pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mas at­si­dū­ru­siems kri­ti­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, to­dėl:

– Pa­kei­si­me so­cia­li­nių pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį, nu­sta­ty­si­me aiš­kią pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką taip, kad kiek­vie­nas ski­ria­mas eu­ras pa­siek­tų pa­slau­gos ga­vė­ją, o pa­slau­gos bū­tų įvai­res­nės, tei­kia­mos nuo­lat ir tiks­liai pa­gal po­rei­kį.

– Kar­tu su įmo­nė­mis, darb­da­viais ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis įsteig­si­me „Svei­ka­tos fon­dą“, ku­ris fi­nan­suos aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų pri­trau­ki­mą į Aly­tų bei rei­kia­mos me­di­ci­ni­nės įran­gos įsi­gi­ji­mą.

– Už­tik­rin­si­me ra­mias ir sau­gias są­ly­gas šei­moms au­gin­ti vai­kus.

– Mik­ro­ra­jo­nuo­se steig­si­me „Sen­jo­rų mo­kyk­las“, ku­rio­se jie tu­rė­tų ga­li­my­bę mo­ky­tis už­sie­nio kal­bų, kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, ben­drau­tų bei gau­tų ki­tas pa­slau­gas.

– Siek­si­me, kad pa­te­ki­mas pas me­di­ci­nos spe­cia­lis­tus kon­sul­ta­ci­joms ir ty­ri­mams bū­tų pri­ei­na­mi ne il­giau kaip per 15 die­nų.

4. Skaid­rų ir eko­no­miš­kai efek­ty­vų mies­to val­dy­mą. Šiuo­lai­ki­nis val­dy­mas re­mia­si grei­tais ir mo­ty­vuo­tais spren­di­mais. Tam rei­ka­lin­gi ko­ky­biš­kai dir­ban­tys ir kom­pe­ten­tin­gi vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ku­rie ne­ven­gia ir ge­ba pri­im­ti spren­di­mus bei spren­džia gy­ven­to­jų pro­ble­mas čia ir da­bar, to­dėl:

– Su­lau­kę gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo, ini­ci­juo­si­me mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių su­jun­gi­mą, ku­ris ne tik pa­dė­tų tau­piai nau­do­ti re­sur­sus ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, bet ir su­teik­tų gy­ven­to­jams pa­to­ges­nį gy­ve­ni­mą.

– Op­ti­mi­zuo­si­me biu­ro­kratinį apa­ra­tą tam, kad gy­ven­to­jų pro­ble­mos bū­tų spren­džia­mos grei­tai ir kom­pe­ten­tin­gai, o ge­rai dir­ban­tys tar­nau­to­jai gau­tų tei­sin­gą at­ly­gi­ni­mą.

– Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įmo­nėms ir įstai­goms nu­sta­ty­si­me aiš­kias ir kon­kre­čias už­duo­tis, o veik­lą ver­tin­si­me pa­gal pa­siek­tus re­zul­ta­tus.

5. Ko­ky­biš­ką lais­va­lai­kį, kul­tū­rą ir po­il­sį Aly­tu­je. Mies­te pui­kiai iš­vys­ty­ta ak­ty­vaus lais­va­lai­kio, kul­tū­ros ir po­il­sio ap­lin­ka. Sie­kiant su­da­ry­ti są­ly­gas mies­tie­čiams ko­ky­biš­kai spor­tuo­ti ir il­sė­tis iš­ti­sus me­tus:

– Iš­plė­si­me ba­sei­ną prie jo pa­sta­ty­da­mi prie­sta­tą su SPA pra­mo­go­mis vi­sai šei­mai.

 – At­ver­si­me mo­kyk­lų spor­to sa­les ir aikš­ty­nus ben­druo­me­nei.

– Įreng­si­me lau­ko le­do aikš­te­lę šal­tuo­ju me­tų lai­ku.

– Su­jung­si­me dvi­ra­čių ta­kus į vien­ti­są tin­klą.

– Įreng­si­me deng­tą spor­to ma­nie­žą lau­ko žai­di­mus pro­pa­guo­jan­tiems žmo­nėms.

– Įgy­ven­din­da­mi Vals­ty­bi­nę spor­to vys­ty­mo stra­te­gi­ją įdieg­si­me spor­ti­nin­ko krep­še­lį.

– Pri­tai­ky­si­me Dai­nų slė­nį va­sa­ros ren­gi­niams ir fes­ti­va­liams.

– Tin­ka­mai pa­si­reng­si­me ir įgy­ven­din­si­me Aly­taus – kul­tū­ros sos­ti­nės – pro­gra­mą, mak­si­ma­liai įtrau­kiant mies­tie­čius ir su­ku­riant il­ga­lai­kius bei iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čius pro­jek­tus.

6. Tin­ka­mą ir sau­gią gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. Gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka tu­ri už­tik­rin­ti gy­ven­to­jams pa­to­gu­mą, sau­gu­mą, tin­ka­mą rei­ka­lin­gų ob­jek­tų pa­sie­kia­mu­mą, to­dėl:

– Efek­ty­vin­si­me ši­lu­mą ir van­de­nį tei­kian­čių įmo­nių veik­lą, pri­žiū­rint iš­lai­dų pa­grįs­tu­mą ir rei­ka­lin­gu­mą. Pa­siek­si­me, kad ši­lu­mos ir van­dens kai­na bū­tų tarp pen­kių pi­giau­sių mies­tų Lie­tu­vo­je.

– Plė­si­me au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ga­li­my­bes dau­gia­bu­čių kie­muo­se – su­pap­ras­tin­si­me tvar­ką ir pa­dė­si­me ben­dri­joms, pa­gei­dau­jan­čioms įsi­reng­ti ar­muo­tos ve­jos au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo­ aikš­te­les.

– Vyk­dy­si­me kom­plek­siš­ką dau­gia­bu­čių kvar­ta­lų ap­lin­kos tvar­ky­mą.

– Ska­tin­si­me gy­ven­to­jus rū­šiuo­ti at­lie­kas, pa­si­tel­kiant ap­gal­vo­tą ir pro­tin­gą bei eko­no­miš­kai pa­grįs­tą rin­klia­vos me­to­di­ką, kur pa­sto­vio­ji da­lis su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 30 proc. mo­kes­čio dy­džio, o at­si­skai­ty­mas vyk­tų pa­gal fak­tą, pa­svė­rus šiukš­les.

– Pri­tai­ky­si­me ap­lin­ką ne­įga­lie­siems.

7. Tei­gia­mą mies­to įvaiz­dį. Ge­ras, tei­gia­mas mies­to įvaiz­dis tu­ri tap­ti ne­at­ski­ria­ma mū­sų veik­los da­li­mi in­ves­ti­ci­jų bei spe­cia­lis­tų pri­trau­ki­mo in­stru­men­tu, to­dėl:

– Pa­reng­si­me ir įgy­ven­din­si­me mies­to įvaiz­džio ge­ri­ni­mo pla­ną, ku­riuo stip­rin­si­me Aly­taus, kaip dar­bin­go, ak­ty­vaus ir aukš­tos kul­tū­ros mies­to, įvaiz­dį.

– De­po­li­ti­zuo­si­me vie­šų­jų ry­šių sky­rių, kad jis rū­pin­tų­si ne ta­ry­bos na­rių ar sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, o vi­so mies­to įvaiz­džiu.

Įgy­ven­di­nus šią pro­gra­mą Aly­tu­je bus pa­siek­ta:

  • ne ma­žiau kaip 1 tūkst. 160 nau­jų dar­bo vie­tų,
  • mies­tiečių dar­bo už­mo­kes­tis bus ne ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je,
  • mies­tas pa­di­dės 1 tūks­tančiu gy­ven­to­jų.

Sa­vo gy­ve­ni­mu ir veik­la Aly­tu­je mes įro­dė­me, kad pla­nuo­tai ir at­sa­kin­gai veik­da­mi ga­li­me pa­siek­ti iš­si­kel­tus tiks­lus.

Politinė reklama parengta paties politinės kampanijos dalyvio