Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATŲ SĄRAŠO RINKIMŲ PROGRAMA

KAD SIEKIAI TAPTŲ TIKROVE

UŽ LAIMINGUS ŽMONES ALYTUJE

UŽ JAUNIMĄ ALYTUJE

Skatinsime valdžios ir jaunimo dialogą miestui ir jaunimui aktualiais klausimais.

Plėsime jaunimo laisvalaikio  praleidimo zonų viešąją infrastruktūrą.

Skatinsime jaunų žmonių verslo iniciatyvas.

Ugdysime jaunimo patriotiškus jausmus savo miestui.

Sudarysime palankias sąlygas jaunoms šeimoms gyventi ir dirbti Alytaus mieste.

UŽ VAIKUS ALYTUJE

Gerinsime ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, modernizuojant įstaigų materialinę bazę.

Gerinsime komfortabilias mokymosi sąlygas bendrojo lavinimo įstaigose.

Didinsime vaikų užimtumą plėsdami neformaliojo ugdymo paslaugų spektrą.

Sudarysime palankesnes sąlygas neįgaliųjų vaikų integracijai bendrojo ugdymo įstaigose.

Plėsime vaikų žaidimo aikštelių tinklą mieste.

Skatinsime prekybos centrus įrengti vaikų žaidimo zonas jų įstaigose.

Skatinsime privatų sektorių ir NVO steigti vaikų laisvalaikio praleidimo zonas.

UŽ DARBINGO AMŽIAUS ŽMONES ALYTUJE

Skatinsime naujų darbo vietų kūrimą, pragyvenimo lygio kėlimą.

Sudarysime sąlygas dirbantiesiems patogiai ir saugiai pasiekti darbo vietas reikiamu metu.

Sudarysime sąlygas kokybiškam ir turiningam laisvalaikio praleidimui.

Sudarysime patogias sąlygas vaikų priežiūrai ir ugdymui.

UŽ SENJORUS ALYTUJE

Sudarysime sąlygas senjorams aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Sudarysime galimybes senjorams lengvatinėmis sąlygomis naudotis švietimo, kultūros, sporto įstaigų teikiamomis paslaugomis.

Pritaikysime rekreacines zonas senjorų aktyviam poilsiui.

  

UŽ KOKYBIŠKĄ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ VERSLĄ ALYTUJE

Sudarysime palankias sąlygas verslo vystymui ir plėtrai.

Suteiksime daugiau galimybių mieste veikiančiai verslo koordinavimo tarybai sprendžiant miestui ir verslui aktualius klausimus.

Siūlysime Alytaus verslininkams dalyvauti projektų įgyvendinime viešos ir privačios partnerystės principo pagalba.

Su verslininkų pagalba ugdysime moksleivių ir jaunimo verslumą.

Skatinsime verslo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą.

Skatinsime užsienio verslininkų patirties taikymą mieste.

UŽ INVESTICIJAS ALYTUJE

Sieksime, kad Alytaus pramonės parkas pagal teikiamas mokesčių lengvatas būtų prilygintas LEZ.

Skatinsime Alytaus verslininkus verslą plėsti investuojant savame mieste.

Susisteminsime informaciją verslo pasauliui apie miesto nenaudojamo turto objektus.

Bendradarbiausime su Lietuvos ir užsienio verslo asocijuotomis struktūromis, pristatant miestą kaip miestą, kuriame palanku investuoti.

Skatinsime Alytuje įsikūrusias užsienio kapitalo įmones asmeninių ryšių pagalba pakviesti į miestą naujus užsienio investuotojus.

Modernizuosime miesto apšvietimo sistemą.

UŽ INFRASTRUKTŪRĄ ALYTUJE

Gerinsime ir plėsime viešojo transporto paslaugas mieste tenkinant gyventojų poreikius.

Kompleksiškai tvarkysime gyvenamųjų mikrorajonų aplinką ir inžinerinę infrastruktūrą.

Plėtosime dviračių takų infrastruktūrą.

Gerinsime susisiekimą asfaltuojant žvyrkelius ir įrengiant pravažiavimo kelius individualių namų kvartaluose.

Plėsime automobilių parkavimo zonas prie daugiabučių namų bei viešosiose zonose.

Skatinsime ir remsime alternatyvių energetikos šaltinių naudojimą viešajame ir privačiame sektoriuje.

UŽ GRAŽIĄ IR TVARKINGĄ APLINKĄ ALYTUJE

Ieškosime šaltinių daugiabučių ir gyvenamųjų namų renovavimo finansavimui.

Pritaikysime viešąsias erdves visuomenės poreikiams, įrengiant jaukias laisvalaikio praleidimo zonas.

Sieksime išspręsti apleistų pastatų ir teritorijų tvarkymą.

Kompleksiškai spręsime atliekų tvarkymą mieste, įrengiant kompaktiškas, uždaras atliekų surinkimo aikšteles.

Remsime bendruomenių iniciatyvas miesto aplinkos gražinime.

UŽ EFEKTYVŲ VALDYMĄ ALYTUJE

Sieksime, kad savivaldybėje pareigas užimtų specialistai ne pagal partiškumą, bet pagal kompetenciją.

Užtikrinsime aktyvų alytiškių dalyvavimą viešajame valdyme.

Viešai, skaidriai ir efektyviai planuosime ir vykdysime savivaldybės biudžetą.

Racionaliai ir efektyviai valdysime savivaldybės turimą turtą.

Tobulinsime korupcijos prevencijos priemones.

Užtikrinsime skaidrų savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų vykdymą.

  

UŽ VISUOMENINĮ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ KULTŪRĄ ALYTUJE

Remsime Alytaus menininkų  iniciatyvas, skirtas miestui populiarinti.

Plėsime kultūros įstaigų teikiamų paslaugų spektrą ir gerinsime paslaugų kokybę.

Skatinsime Alytaus menininkus (meno ir kultūros atstovus) dalyvauti miesto renginiuose bei juos organizuoti.

UŽ TURIZMĄ ALYTUJE

Miesto rekreacines teritorijas pritaikyti aktyviam ir pasyviam poilsiui.

Populiarinsime Alytaus miestą kaip sportinio turizmo miestą.

Skatinsime viešą ir privačią partnerystę turizmo paslaugų vystyme.

UŽ SPORTĄ ALYTUJE

Remsime Alytaus sportininkų  iniciatyvas, skirtas miestui populiarinti.

Plėsime sporto įstaigų teikiamų paslaugų spektrą ir gerinsime paslaugų kokybę.

Efektyviai išnaudosime sporto bazes bei modernizuosime jų infrastruktūrą.

Gyvenamuosiuose mikrorajonuose įrengti bendruomenėms skirtus sporto aikštynus.

UŽ BENDRUOMENIŠKUMĄ ALYTUJE

Skatinsime miesto bendruomeninių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą projektinėje ir kitoje veikloje.

Skatinsime miesto bendruomeninių organizacijų, verslo ir savivaldos bendradarbiavimą.

Ugdysime piliečių bendruomeniškumo jausmą.

  

UŽ VISAVERTĮ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ SVEIKATĄ ALYTUJE

Užtikrinsime gyventojams kokybiškas sveikatos paslaugas, investuojant į gydymo įstaigų modernizavimą ir įrangos atnaujinimą.

Skatinsime jaunų ir Alytaus gydymo įstaigoms reikalingų gydytojų pritraukimą.

Skatinime visuomenės sveikatos biuro veiklų plėtrą gerinant visuomenės sveikatingumą.

Inicijuosime teisės aktų pakeitimus, sukuriant integralios pagalbos infrastruktūrą mieste.

Ieškosime finansavimo šaltinių reabilitacinių paslaugų neįgaliesiems teikimo atgaivinimui.

UŽ SAUGUMĄ ALYTUJE

Skatinsime gyventojus dalyvauti „Saugios kaimynystės“ programoje.

Ugdysime moksleivių ir jaunimo toleranciją, siekiant mažinti nepilnamečių nusikalstamumą.

Modernizuosime stebėjimo sistemą Alytuje.

Bendradarbiausime su policija, rengiant ir įgyvendinant bendras nusikalstamumo mažinimo programas.

UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ ALYTUJE

Teiksime reikalingas integruotas socialines paslaugas visoms socialinėms grupėms.

Gerinsime teikiamų socialinių paslaugų kokybę, atsižvelgiant į jų poreikį.

Atnaujinsime socialinės paslaugas teikiančių įstaigų materialinę bazę.

Užtikrinsime socialinių paslaugų prieinamumą visiems miesto gyventojams.

UŽ IŠSILAVINIMĄ ALYTUJE

Sieksime, kad bakalauro ir magistro laipsnį būtų galima įgyti Alytaus mieste.

Modernizuosime miesto išsilavinimo įstaigų materialinę bazę.

Aktyviai bendradarbiausime su profesinio mokymo ir perkvalifikavimo įstaigomis.